DĖL MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS

Mokykloje mokinių pasiekimai ir pažanga yra viena iš prioritetinių sričių, tai numatyta  2019–2021 m. strateginiame plane, Metinėje Veiklos programoje, Ugdymo plane. Mokykloje startuoja projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3 veikla ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.  Projekto konsultantė – Irma Stankuvienė, Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorė, projekto dalyviai 7J klasės mokiniai ir jų mokytojai. Šio projekto tikslas yra 7J klasės mokinius įtraukti į aktyvų (projektinį) mokymąsi (tarpdalykinė integracija) istorijos-informacinių technologijų-anglų k., matematikos-technologijų-dailės dalykų, siekiant jų pasiekimų gerinimo.  Projekto darbai yra skirti mokyklos 85-mečiui.

Ankstesnis įrašas
Kitas įrašas