Interreg V-A Latvia–Lithuania Programme 2014–2020 project No LLI-506 “The safe environment for pupils and teachers – the basis for quality education” (Safe school)

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas Nr. LLI-506 „Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“ (Saugi mokykla)

2020 m. birželio 1 d. prasidėjo 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto Nr. LLI-506 „Saugi aplinka mokiniams ir mokytojams – kokybiško ugdymo pagrindas“ („Saugi mokykla“) veiklų įgyvendinimas, kuriame partnerio teisėmis dalyvauja ir Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla.

Projekto pradžia – 2020 m. gegužės 1 d., pabaiga –  2022 m. balandžio 30 d.

Pagrindinis projekto partneris yra Zemgalės (Latvijos Respublika) planavimo regionas, taip pat partnerio teisėmis dalyvauja Jekabpilio miesto savivaldybė (Latvijos Respublika), Iecavo savivaldybės administracija (Latvijos Respublika) ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninio plėtros fondo. Projekto veiklų įgyvendinimui skirta 59 599,67 euro.

 Saugus ugdymas mokykloje yra vienas iš svarbiausių prioritetų, nes visa atsakomybė už vaikus tenka jai. Vaikai daugiau nei pusę dienos laiko praleidžia mokykloje mokydamiesi ir ilsėdamiesi.

Įgyvendinant projektą „Saugi mokykla“ numatoma sukurti saugią ir švietėjišką terpę pasienio regionuose. Projekto tikslas – ugdyti mokinių sąmoningumą, susijusį eismo saugumu, ugdyti smurtinių ir konfliktinių situacijų spendimo įgūdžius, patobulinti saugaus interneto naudojimo gebėjimus.

Įgyvendinant suplanuotas veiklas ir bendradarbiaudama su partneriais abipus sienų:

1. Mokyklos stadione bus įrengti sintetiniai bėgimo takeliai saugiam mokinių sportavimui ir laisvalaikiui. Tai sumažins traumų ir sužeidimų galimybę, padidins neįgalių mokinių saugumą, ypač respublikinių ir regioninių varžybų, kurias organizuoja mokykla, metu.

2.  Mokyklos viduje bei išorėje bus įrengtos stebėjimo kameros, kad būtų galima išvengti patyčių bei smurto atvejų tose vietose, kuriose nėra budinčio mokytojo ar jos kitaip nepasiekiamos  ir įdiegtos papildomos interneto saugumo priemonės internetinių patyčių ir priklausomybės nuo kompiuterio ir interneto atvejų prevencijai.

Bus organizuojami mokymai mokyklos personalui internetinio saugumo temomis.

Numatomas projekto rezultatas – sutelktas visuomenės dėmesys į saugią mokyklos aplinką ir saugią kelionę į ją, pritaikyta aplinka saugiam švietimui ir saugiam interneto naudojimui, patobulinta infrastruktūra praktinių saugumo įgūdžių įgijimui, pasidalinta gerąja patirtimi, atlikta esamos situacijos analizė ir parengtos rekomendacijos saugios mokyklos koncepcijos įgyvendinimui. Projekto naujovių diegimas leis užtikrinti Saugios mokyklos kūrimą. Toks kompleksinis požiūris į Latvijos ir Lietuvos pasienio regionų bendradarbiavimą yra novatoriškas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

www.latlit.eu  www.europa.eu

Įgyvendintos projekto veiklos

Įvykę renginiai:

„SAUGI MOKYKLA“ – BAIGIAMOJI KONFERENCIJA

„SAUGI MOKYKLA“ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS

VIEŠNAGĖ ŠVEDIJOJE

„SAUGI MOKYKLA“ GEROSIOS PATIRTIES DALIJIMASIS

Stovyklos „Saugi mokykla saugiam gyvenimui“

Dviračių varžybos už saugų vairavimą

Įgyvendinant suplanuotas veiklas ir bendradarbiaudama su partneriais abipus sienų, 2022 m. gegužės 25d. mūsų mokyklos 6A ir 6B klasės mokiniai dalyvavo Dobelėje, Latvijos respublikoje vykusiuose mokymuose

2021 rugsėjo 23 d. mokykloje vyko Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto pasidalinimas gerąja patirtimi.

Viešoji akcija „Saugi mokykla visiems ir kiekvienam“ (Public action „Safe school for all and everyone“) 2020-09-18